Blog

Állatotthon létesítése

Állatotthon (PANZIÓ, MENHELY) létesítése
(hivatalos jogszabályi előírások – NÉBIH)

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. § (1) bekezdése is módosult, melynek értelmében a

2016. január 1-jét követően indult eljárásokban az állatotthon létesítése már nem engedély-, hanem “csak” bejelentés köteles eljárás.

Így Magyarországon jóval egyszerűbbé vált az állatmenhelyek létesítése.
A működéshez szükséges forrás viszont gyakran nem áll rendelkezésre. Sokszor tapasztaljuk, hogy megalakul egy szervezet, mely megvásárol vagy az önkormányzattól kap egy (nem túl jó adottságokkal rendelkező) területet, ahol legtöbbször még közmű, vezetékes víz, csatorna sem elérhető. Elkezdődik a kutyák mentése a telepre, pedig maga a terület még messze nem nevezhető állatotthonnak. Sokszor úgy kérnek segítséget, hogy sem a működéshez, sem az állatok napi ellátásához, sem az építkezéshez nincs meg a megfelelő anyagi háttér. Egy-egy menhely létrehozása sok milliós tétel, ami komoly pénzügyi tervezést igényel.
Kérjük, hogy mielőtt bárki belevágna, olvassa végig ezt a listát, amit minden menhely esetében jogszabály szabályoz. Azokat az állatvédelmi, adminisztrációs, kötelező létesítményekre vonatkozó előírásokat amiknek meg kell felelni: http://allatvedelemert.hu/2017/03/11/ellenorzo-lista-menhelyeknek/
Sajnos ma Magyarországon könnyebb kutyát menteni, mint egy menhely létrehozásához szükséges több milliós támogatást előteremteni. A tervezés nélkül létrejött menhelyek nagy része nem tud fejlődni, az évek alatt egyre nagyobb anyagi problémákkal küszködik, (van ahol már élelmezésre sem telik), a hivatalos jogszabályokat semmibe veszi, az állatok tartása az alapvető állatvédelmi elveknek sem felel meg: az állatok segítése, az állatok védelmében hozott jogszabályok (pl. kötelező állatorvosi ellátás)  nem tudnak megvalósulni.

Az állatpanzió és állatmenhely létesítésének és fenntartásának általános szabályai ( ÁVT. VII. Fejezet 41.§)

(1) Állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítésére irányuló szándékát a szolgáltató az állatvédelmi hatóságnak köteles a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni.

(2) Állatotthon akkor létesíthető, ha

a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak;
b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított;
c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat;
d) az állatotthon vezetője vagy a (3) bekezdés szerinti működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel rendelkezik.

 (3) Az állatotthon létesítése iránti bejelentéshez – a külön jogszabályban meghatározottakon túlmenően – mellékelni kell az állatotthon működési szabályzatát.

 (MEGJEGYZÉS: A külön jogszabály alatt a szolgáltatási törvény és a 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet értendő. Bár ez utóbbi rendeletet nem módosították, így ott úgy szerepel, hogy az engedély iránti kérelemhez kell csatolni az előírt dokumentumokat. Ahol az együttes rendelet engedélyezést ír, az alatt a bejelentést kell érteni, mivel a törvénnyel nem lehet ellentétes az alacsonyabb rendű jogszabály.)

(4) A (2) bekezdésben foglaltakon túl az állatmenhely akkor létesíthető és tartható fenn, ha biztosított annak tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet.

(5) Az állatotthonok létesítésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.”

Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet:

„12. § (1) Az állatotthon Átv. 41. §:

(1) bekezdése szerinti engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét valamint a vezető nevét, címét;
b) a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, végzettségét és képesítését igazoló dokumentumokat;
c) a telephely adatait;
d) az állategészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát;
e) a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatotthon esetén igazolást a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról.

(2) Az engedélykérelemhez mellékelni kell a “Működési szabályzatot” és megszűnés esetére a “Felszámolási tervet”.

(3) A Működési szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját;
b) az érkező állatok beléptetési rendjét (adatfelvétel, 24 órán belüli állatorvosi vizsgálat és esetleges védőoltások adásának rendje, a karantén időtartama, a beteg állatok elkülönítésének ideje és módja);
c) az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését;
d) az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, euthanazia lehetőségét, az elhullott állatok tetemének további kezelését, az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását;
e) az új gazda keresésének módját (állatmenhely esetében) az örökbeadás és az örökbeadás ellenőrzésének módját;
f) veszélyes állat elhelyezése esetén az R.-ben előírt és teljesített feltételeket, a gondozás, ellátás rendjét;
g) a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.

(4) Az engedélyben rendelkezni kell az állatotthon adatszolgáltatási kötelezettségéről.

(5) Az állatotthon működését az állatvédelmi hatóság – a szakhatóságok részvételével – folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményétől függően az állatvédelmi hatóság az állatotthont bezárathatja, vagy azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok esetén – határidő tűzésével – a hiányosságok pótlását rendelheti el.”

Az Ávéd. törvény módosítása maga után vonta az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdésének változását is, miszerint 2016. január 1. előtt az állatotthont az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság vette nyilvántartásba. 2016. január 1. után ez úgy módosult, hogy a nyilvántartásba vétel a járási hivatal feladatává vált.

2009. évi LXXVI. törvény – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Bejelentés:

 1. § A bejelentésre az e törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a joghatóságra, hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, valamint az elektronikus kapcsolattartásra és az elektronikus tájékoztatásra, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, a közreműködő hatóságra, az igazolási kérelemre, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.
 1. § (1) A bejelentés tartalmazza
  a) a szolgáltató nevét,
  b) a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
  c) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
  d) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.

(2) Ha jogszabály az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére vagy folytatására való jogosultság feltételeként szakmai biztosíték meglétét írja elő, a bejelentés tartalmazza a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e megfelelő szakmai biztosítékkal, valamint a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevéről és a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításhoz szükséges adatokról, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatokról, a szakmai biztosíték területi hatályáról és a szakmai biztosíték összegéről vagy az abban foglalt garancia felső határáról.

(3) A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységére vonatkozó bejelentés az (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza

a) a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
b) a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
c) a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
d) az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.

(4) A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységére vonatkozó bejelentés – ha a szolgáltató a bejelentésben ennél rövidebb időt nem határoz meg – a megtételétől számított öt naptári évre szól.

 1. § (1) A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,
  a) ha a bejelentés megfelel a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
  b) ha a bejelentés nem felel meg a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás tartalmazza

a) az eljáró hatóság megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,
b) a szolgáltató nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a bejelentett szolgáltatási tevékenység megjelölését,
d) a bejelentés előterjesztésének napját, valamint
e) azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy – a 22. § (4) bekezdése szerinti esetben – azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól.

 1. § (1) A szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.

(2) A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az adatváltozást a 27. §-ban meghatározott szabályok szerint bejegyzi az ott meghatározott nyilvántartásba.

(3) A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

(4) Ha a szolgáltató a korábban folytatott szolgáltatási tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, az új tevékenység tekintetében az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a korábbi tevékenység megszüntetése esetén a (3) bekezdést is megfelelően alkalmazni kell.

(5) Az adatváltozásnak és a tevékenység megszüntetésének az e § szerinti bejelentésére a szolgáltatási tevékenység bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

NÉBIH 2017. 03.11.